Pirkimo-pardavimo taisyklės

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate su jose išdėstytomis sąlygomis be įsipareigojate jų laikytis.

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo-pardavimo onsport.lt parduotuvėje internete taisyklės(toliau-Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje www.onsport.lt

1.2. Internetinė parduotuvė  www.onsport.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie onsport.lt  parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.

1.3. Pardavėjas, tai Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė Bahera, įmonės kodas 304171578, registruota adresu J. Sondeckio g, 15, Šiauliai, 78214.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų onsport.lt parduotuvėje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per onsport.lt parduotuvę, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti onsport.lt  parduotuvėje turi teisę prisiregistravę prie onsport.lt parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti onsport.lt parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4. Prekybos veikla onsport.lt parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Galimybė įsigyti prekes onsport.lt parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių onsport.lt parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.onsport.lt/lt/pirkimo-pardavimo-taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart juos paskelbus. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti onsport.lt parduotuvėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją onsport.lt svetainėje. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą po Taisyklių pakeitimo ir/ar papildymo, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklių nauja redakcija.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas onsport.lt parduotuvėje šių Taisyklių ir onsport.lt parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų  nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos onsport.lt parduotuvėje, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma Pirkėjui – juridiniam asmeniui ir jų įgaliotiems atstovams.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą onsport.lt parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis onsport.lt parduotuve.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@onsport.lt. Elektroninio laiško “Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti PVM sąskaitos – faktūros numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą “Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu 869286997. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 punkte nurodyta tvarka.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.6. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei onsport.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie onsport.lt parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis onsport.lt parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų onsport.lt parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas onsport.lt parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti onsport.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis onsport.lt parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti onsport.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes per 48 val.o, jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.

5.5. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekės (-ių) pristatymo išlaidas, jeigu prekė(-ės) nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, kontaktinių duomenų ir pan., arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą,  jeigu Pirkėjas neteisingai nurodo pristatymo adresą, ko pasekoje buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.

5.6. Pardavėjas, nustatęs pasikartojančius Pirkėjo piknaudžiavimo veiksmus, pasilieką teisę nesuteikti galimybės mokėti atsiimant Prekes ir reikalauti apmokėti užsakymą iš anksto.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir onsport.lt parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis onsport.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis onsport.lt parduotuvės sistemoje, sudaryti onsport.lt parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 10 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.4. Pirkėjui davus sutikimą Pardavėjas gali siųsti informaciją  Pirkėjui apie Taisyklių 9.1 punkte nurodytas akcijas jo pateiktais duomenimis elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę) arba telefonu.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes onsport.lt parduotuvės sistemoje dviem būdais:

7.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.onsport.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

7.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.onsport.lt

7.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 7.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

7.3. Pirkėjas, sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, taip pat sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Jei Pirkėjas perka užsiregistravęs svetainėje www.onsport.lt Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras patalpina ir Pirkėjo asmeninėje paskyroje onsport.lt. Popierinės PMS sąskaitos-faktūros Pirkėjui nesiunčiamos. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

7.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) paspaudžia aktyvią nuorodą „Pirkti”, suformavęs prekių krepšelį paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis (Pirkėjo rekvizitus, pristatymo adresą ir prekių gavėją), pasirinkęs prekių pristatymo būdą bei atsiskaitymo už prekes būdą arba apmokėjęs už prekes vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”, įvedęs nuolaidos kodą bei pateikęs pastabas dėl užsakymo, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”. Pirkėjui sudarius Sutartį, Pirkėjui išreiškiama padėka „AČIŪ” bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama žinutė apie užsakymo statusą.

7.5. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą. 

7.6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma onsport.lt parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie onsport.lt parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1.  onsport.lt  parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos  onsport.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“. Pirkėjui, sekant Paysera nurodymus, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo užsakymą onsport.lt parduotuvėje. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią  onsport.lt parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje bei Paysera, kurios sistemoje vyksta mokėjimų patvirtinimas(autorizavimas). Pirkėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Paysera sistemoje teisingumą ir savo slaptažodžių, identifikacijos priemonių apsaugą.

8.2.2. atsiskaitydamas banko kortele, pavyzdžiui MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron, kai suvedus reikiamus banko kortelės duomenis, užsakymas bus iš karto apmokėtas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka AB “Swedbank” sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.2.3. atsiskaitydamas už prekę kreditine kortele (pavyzdžiui, VISA, Mastercard) per elektroninio atsiskaitymo sistemą “PayPal”. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai “PayPal”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8.2.4. sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui (tik banko kortele), pristačiusiam prekę, arba Lietuvos pašto skyriuje, į kurį buvo pristatyta prekė, arba Pardavėjo atsiėmimo punktuose, nurodytuose Taisyklių 10.3.4. punkte. Pirkėjas negali pasirinkti šio apmokėjimo būdo, jeigu jo suformuoto prekių krepšelio vertė yra didesnė nei 500 € arba Pirkėjas užsakęs prekes, neatvyko atsiimti prekių vieną ar daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

8.2.5. Sumokėdamas už prekę pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą išankstinę sąskaitą, per sąskaitoje nurodytą terminą.

8.3. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3 ar 8.2.5. punktuose numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.4. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.5 punktuose numatytus apmokėjimo būdus ir nesumokėjus už prekes per 48 val., užsakymas yra anuliuojamas.  

8.5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3 ir 8.2.5. punktų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama onsport.lt  parduotuvės tinklalapyje.

9.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai negrąžinami ir į pinigus nėra keičiami.

9.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

9.5. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

9.6. Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

9.7. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos  onsport.lt parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame  onsport.lt parduotuvės tinklalapyje www.onsport.lt.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad  onsport.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.4. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Pardavėjas nėra atsakingas už  onsport.lt parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

11.2. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

12. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, duomenų subjektui sutikus, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti Privatumo politika.

12.2. Registruodamasis onsport.lt parduotuvėje ir pirkdamas prekes, patvirtina, kad išsamiai susipažino su onsport.lt parduotuvės Privatumo politika bei pateikdamas onsport.lt parduotuvei savo duomenis Pirkėjas sutinka, kad onsport.lt parduotuvė valdytų ir tvarkytų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją onsport.lt parduotuvės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

13. TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES 

13.1. Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

13.2. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

13.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB Bahera, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 304171578, veikianti adresu J. Sondeckio 15, Šiauliai, 78214, internetinis adresas www.onsport.lt, info@onsport.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) elektroninio laiško „Subject” eilutėje nurodant prekių įsigijimo dokumento numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo pardavimo sutartis”. Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą aiškų pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@onsport.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

13.4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

13.5. Teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Jums visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Jūsų  aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad neteksite teisės atsisakyti sutarties, kai mes visiškai įvykdysime sutartį; sutartims dėl pagal specialius Jūsų nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Jūsų asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Jūsų asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Jums iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to Jūs prarasite teisę atsisakyti sutarties.

13.6. Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos pirkimo sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Jūs įsigyjate prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikiame mes ar kitas asmuo pagal susitarimą su mumis. Jūs privalote nedelsdami pranešti raštu kitai papildomos sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Atskiras Jūsų pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su mumis, kai buvo mums pranešta apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

13.7. Pareiga įrodyti, kad laikėtės šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Jums.

14. SUTARTIES ATSISAKYMO PASEKMĖS

14. Jei Jūs atsisakote pirkimo-pardavimo sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). 14.2. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

14.4. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. 

14.5. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol prekės nebus gautos onsport.lt centrinio paskirstymo punkto adresu: J. Sondeckio 15, Šiauliai, Lietuva arba kol Jūs pateiksite  įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį Jums atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka mums. Pirkėjui grąžinant prekes atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties būtina laikytis taisyklių, kurios aprašytos čia.

14.6. Mes neprivalome grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad jūs aiškiai pasirinkote kitą negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

14.7. Jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

14.8. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

14.9. Pirkėjui įgyvendinus Taisyklėse nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį.

15. SLAPUKŲ (COOKIES) IR INTERNETINIO STEBĖJIMO PANAUDOJIMAS

15.1. onsport.lt  parduotuvė naudoja “slapukus” (mažus tekstinius failus, kuriuos kompiuteris siunčia kiekvieną kartą, kai asmuo apsilanko onsport.lt parduotuvėje ar panašias technologijas, leidžiančias išsaugoti prisijungimo duomenis.

15.2. onsport.lt  parduotuvė naudoja svetaines „Google Analytics“, suteikiančia galimybę tiksliau įvertinti Pirkėjo veiksmus onsport.lt parduotuvėje, nustatyti onsport.lt parduotuvės aktyvumą sudaryti bei kitoms su onsport.lt parduotuve ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti, marketingo ir optimizacijos tikslais.

15.3. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir apie tai, kaip juos naudojame, žiūrėkite: https://www.onsport.lt/slapuku-naudojimo-taisykles/

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

16.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu pardavimu  onsport.lt parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Jei manote, kad Jūsų, kaip vartotojo, teisės buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@onsport.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

16.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo  onsport.lt parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

16.5 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

16.6. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

Kaip keičiamos Pirkimo-pardavimo onsport.lt parduotuvėje internete taisyklės
Pirkimo-pardavimo onsport.lt parduotuvėje internete taisyklės papildymai ar pakeitimai publikuojami adresu: https://www.onsport.lt/pirkimo-pardavimo-taisykles/ ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami onsport.lt.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti onsport.lt ir susipažinti su naujausia Pirkimo-pardavimo onsport.lt parduotuvėje internete taisyklių versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje privatumo politikoje, apie tai informuosime onsport.lt.

Pirkimo-pardavimo onsport.lt parduotuvėje internete taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujinta 2020-12-28.